داستان قهرمان جنوب؛ رئیسعلی دلواری، غریب در غربت

این مستند کوتاه تاریخی پیرامون زندگی رئیسعلی دلواری را تماشا کنید و به دوستان خود پیشنهاد دهید.