دارو تحریم شد اما سیگار نه!

دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
گزارش ها درباره کمبود و گرانی دارو، هدف‌دار است.
مستقیما سیستم واردات دارو به ایران را تحریم کردند اما برای واردات سیگار به کشور، کمک هم می کنند.