دادگاه سپیده رشنو برگزار شد/ قرار بازداشت موقت فک شد

برادر سپیده رشنو در توییتر خبر داد: جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد، قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.