خبرگزاری دولت منتشر کرد / رتبه بندی روزنامه های منتقد و حامی دولت رئیسی

براساس یک بررسی دفتر پژوهش ایرنا، اقتصاد و معیشت با ۴۹.۶ درصد و سیاست خارجی با ۲۴.۹ درصد بیشترین موضوع‌های مورد توجه روزنامه‌های مورد بررسی بودند. پس از آن به ترتیب موضوع‌های اجتماعی با ۱۳.۹ درصد، سیاست داخلی با ۸.۶ درصد، فرهنگ و هنر با ۲.۶ درصد و ورزشی با ۰.۳ درصد، تیتر یک روزنامه‌ها را به خود اختصاص دادند.

بیشترین «تیتر یک» مربوط به روزنامه‌های اطلاعات، سیاست روز و ایران به ترتیب با ۹۶.۹، ۹۰.۴ و ۸۴.۱ درصد دارای محتوای گزارشی پوششی بوده است.

بیشترین محتوای نقد در «تیتر یک» مربوط به روزنامه‌های آفتاب یزد با ۵۰.۸، آرمان ملی با ۴۱.۱ و جمهوری اسلامی با ۴۱ درصد است. روزنامه اطلاعات نیز با یک درصد کمترین محتوای نقد را در تیتر یک خود داشته است.

خبرگزاری دولت منتشر کرد / رتبه بندی روزنامه های منتقد و حامی دولت رئیسی

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰