حریف طلبی بازارساز در بازار ارز

هر بار که علائمی در جهت بهبود معاملات مشاهده می شود، پس از گذشت چند روز ورق برمی گردد و نشانه های مثبت، ادامه پیدا نمی…