جلسه فوری و بامدادی برای برکناری ماجدی و کامرانی‌فر!

پس از لغو ناگهانی انتخابات فدراسیون فوتبال توسط حسن کامرانی فر، اعضای هیئت رئیسه به شدت از اخذ چنین تصمیمی شوکه شدند و تصمیم گرفتند بلافاصله در ساختمان فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه دهند.

گویا اعضای هیئت رییسه قصد دارند بابت این تصمیم پایان فعالیت حسن کامرانی فر به عنوان دبیرکل و میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال را اعلام کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

251 251