جعبه سیاه پرونده مبارکه

این حجم از پول صرف چه مواردی شده است؟

آیا این ارقام برای توسعه صنعت فولاد بوده یا تقسیم رانت بین حلقه هایی خاص از زنجیره ارزش؟ یا بی دقتی در گزارش مجلس رخ داده است؟

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه در یک مناظره در برابر سعید عسکرزاده دبیرانجمن سنگ آهن ایران قرار گرفته تا ابهامات مطرح شده زیر ذره بین قرار گیرد.