جانشین سیدابراهیم رئیسی معرفی شد

یک کاربر در توئیتی به ادامه کار رئیس جمهور در دادگاه ویژه روحانیت اعتراض کرد. این کاربر نوشت:

بیش از یک سال است که آقای #ابراهیم_رئیسی هم رئیس جمهور است و هم رئیس دادگاه ویژه روحانیت! با هیچ منطق و تفسیری، جمع میان این دو شغل با #تفکیک_قوا سازگاری ندارد.

مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه هم در پاسخ نوشت:

پس از تنفیذ ریاست جمهوری، آقای محسنی دادستان کل ویژه روحانیت شده‌اند.

۲۱۲۲۰