جابه‌جایی زباله‌گاه شهرداری اهر در انتظار تائیدیه محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی


جابه‌جایی زباله‌گاه شهرداری اهر در انتظار تائیدیه محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی

شهردار اهر گفت:جابه‌جایی زباله‌گاه شهرداری اهر در انتظار تائیدیه اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان است.