ثروتمندان 13 برابر فقرا هزینه کردند /نابرابری درآمدی تشدید شد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، بنا به آخرین داده های منتشر شده از مرکز آمار، ضریب جینی در سال گذشته 0.3938 برآورد شده که نسبت به سال 99 به مقدار ناچیزی بهبود یافته است.

نابرابری درآمد بدتر شده یا بهتر؟

بر اساس کاهش این ضریب نمی توان به یقین عنوان کرد وضعیت توزیع درآمد در ایران در 1400 بهبود یافته اما حداقل می توان بیان کرد که نابرابری درآمدی در کشور نسبت به 99 بدتر نشده است، این ضریب هرچه به صفر نزدیک باشد به معنی بهتر بودن وضعیت توزیع درآمد است.

نرخ پس انداز در دهک های فقیر پایین است زیرا …

همچنین آمار ها نشان می دهد در سال گذشته ثروتمند ترین گروه جامعه ایرانی بالغ بر 13 برابر بیشتر از فقیرترین قشر جامعه هزینه کرده اند. در گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار و دهک ها برای مقایسه نابراری درآمدی استفاده شده، چراکه در مبانی اقتصاد هزینه خانوار تابعی از درآمد آنان است. با توجه به اینکه اقشار فقیر جامعه قسمت عمده درآمد خود را مصرف می کنند یا به بیان دیگر نرخ پس انداز در دهک های فقیر بسیار پایین است و از طرفی این نرخ در دهک ها ثروتمند بالاست، یقینا درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه بیش از 13 برابر ده درصد فقیر است چراکه پس انداز در این گروه به نسبت بالاتر است.

اما به طور کلی مقایسه هزینه ای دهک ها شاخص مناسبی برای مقایسه درآمدی اقشار جامعه محسوب می شود.

دهک ثروتمند 10 برابر دهک فقیر

نسبت هزینه ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر در سال گذشته 13.4 بوده، به بیان دیگر ثروتمندترین قشر کشور در سال گذشته حدود 13.5 برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه یا درآمد داشته است. آمارها نشان می دهد این رقم نسبت به سال 99 کمی بهبود یافته، به گونه ای که این رقم در سال 99 نزدیک به 14 بوده است.

این امر را می توان در راستای کاهش ضریب جینی در سال 1400 نسبت به سال 99 دانست.

نسبت هزینه بیست درصد پر درآمد ایران نسبت به درآمد هزینه بیست درصد کم درآمد جامعه نیز در سال گذشته 7.94 برآورد شده، به عبارت دیگر دهک دهم و دهک نهم که ثروتمندترین های جامعه محسوب می شود در سال گذشته حدود 8 برابر بیشتر هزینه کرده اند. این نسبت در سال 99 حدود 8.13 بوده که در سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است.

همچنین نسبت هزینه ای چهار دهک بالای جامعه به چهار دهک پایینی در سال گذشته 4.2 بوده که نشان می دهد چهل درصدی که در ایران از درآمد بالایی برخوردار هستند نسبت به چهل درصدی که درآمد پایین تری دارد، بالغ بر 4 برابر بیشتر هزینه کرده اند. این رقم در سال گذشته کمی بهبود یافته چراکه این شاخص در سال 99 حدود 4.32 بوده است.