توصیه ربیعی برای مقابله با «فشارهای اقتصادی و نگرانی های روانی»

علی ربیعی ، وزیر پیشین تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نوشت :

همه کشورها سال های حساسی را پشت سر گذاشته اند. ایران امروز از جهت فشارهای اقتصادی و نگرانی های روانی بیش از هر دوره ای نیازمند یاری گری، غمخوارگی، معاضدت و تعاون است. بخشی از امیدها و راه حل ها از درون جامعه می جوشد. #روز_تعاون گرامی باد.

توصیه ربیعی برای مقابله با « فشارهای اقتصادی و نگرانی های روانی»