تورم و رکود اقتصادی دامن‌ گیر اروپا

 بحران انرژی، تورم، کاهش قدرت خرید و البته رکود اقتصادی مشکل این روز‌های کشور‌های اروپایی است. اروپا از پیامد‌های جنگ پرهزینه اوکراین بی نصیب نمانده است.