تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد شد/ اعلام تورم هر دهک

به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٦.٤ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٥٨.٧ درصد برای دهک اول است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣١.٩ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٣٥ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.