تورم سالانه 20 استان بالاتر از تورم سالانه کل کشور +نمودار

در میان ۳۱ استان کشور ۲۰ استان تورم سالانه ای بالاتر از تورم سالانه کل کشور و ۱۱ استان تورم شان پایین تر از کل بوده…