توئیت معنادار علی مطهری درباره برجام/ نباید به اینجا می رسیدیم!

علی مطهری ، نایب رئیس مجلس دهم نوشت :

با توجه به اینکه ما دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نیستیم و از طرفی دانش هسته ای را کسب کرده و در صورت نیاز می توانیم اورانیوم ۲۰% غنی شده را برای مصارف رادیودارو و کشاورزی تولید کنیم، فعالیت اضافه در این زمینه تاکنون صدها هزار میلیارد تومان هزینه و سختی غیرضروری بر مردم بخش تحمیل کرده و کشور را از پیشرفت درخور باز داشته است.