تهیه ۲۴ نمونه بیولوژیک از گونه‌های مختلف جانوری در لرستان

او افزود:  تهیه این نمونه‌ها به منظور غنی‌سازی و ارتقاء کمی و کیفی نمونه‌های بانک زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، برابر دستورالعمل‌های مربوطه انجام شده است.

همچنین  محسن امیری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط‌زیست لرستان در این خصوص گفت: این نمونه‌برداری به‌منظور نزدیک شدن بیش از پیش به استانداردهای جهانی، توسعه بانک های ژن و پشتیبانی از اقدامات مطالعاتی و حفاظتی در سطح جمعیت گونه های حیات وحش صورت گرفته است.

او افزود: از مهمترین کاربردهای بانک ژن میتوان به استخراج DNA گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری با استفاده از ژنتیک مولکولی و استفاده از ذخایر ژنتیکی در جهت بهبود ژنتیک جمعیت گونه های در معرض خطر و تدوین برنامه‌های مدیریتی گونه‌های حیات وحش کشور با استفاده از روش‌های مدیریت ژنتیک و بررسی نمونه های بیولوژیک اعم از خون، پوست، بافت و سلول‌های زایشی و همچنین مطالعات ژنتیک جمعیت برای حفظ و مدیریت صحرایی جمعیت‌های جانوری و گیاهی و ساماندهی پژوهش‌ها و تحقیقات به منظور کاربردی شدن مطالعات در حفظ طبیعت و اکوسیستم ها اشاره کرد.