تنش و ناآرامی در بصره

تحرکات خشونت‌آمیز طرفداران مقتدی صدر به مهمترین شهر اقتصادی عراق نیز کشیده شد.