تقدیر از تعاونی های برتر

Sakineh Salimi

تقدیر از تعاونی های برتر با حضور « سید ابراهیم رئیسی » برگزار شد .