تصمیم جدید بنزینی

رییس شورای فقهی بانک مرکزی از بازنگری در نحوه تعیین سود بانکی خبر داده است. 

مصباحی مقدم گفته قراردادهایی که بانک ها با مشتریان می بندند، پیچیده است. قراردادهای شرعی باید شفاف، روشن و برای همه قابل فهم باشد.