بر اساس قانون جدید سهم دختر از حقوق پدر فوت شده چقدر است؟

 

IMG_20220821_003832_688

IMG_20220821_003837_105

IMG_20220821_003839_729

IMG_20220821_003841_496