بدحجاب ها در اماکن عمومی مانند مترو با دوربین، شناسایی و جریمه اثرگذار برای آنان پست می شود

دبیر ستاد امر به معروف گفت: فناوری الان اجازه می‌دهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شود و بی‌حجاب‌ها شناسایی شوند.

وی ادامه داد .به ما می‌گویند نمی‌خواهد تبیین کنید و اقدام کنید؛ خوب نیست اقدام باید منطقی باشد.

اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو رعایت حجاب نکند؛ دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه می‌شود و جریمه برای او پست می‌شود.

فناوری الان اجازه می‌دهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شود و بی‌حجاب‌ها شناسایی شوند.