ببینید | پاسخ جالب و قاطع رئیسی به دیدار با جو بایدن در آمریکا

264 262