ببینید | وقتی شاهین نر شکار خود را در آسمان به شاهین ماده می‌دهد

شاهین‌ها در شکار پرندگان در حال پرواز تخصص دارند و با منقار خود شکار را می‌کشند؛ درحالی‌که پرندگان شکاری دیگر تکنیک‌های متنوعی در این کار دارند و با پنجه‌های خود طعمه را می‌کشند.