ببینید | مخالفت نمایندگان و رئیس مجلس با گنجاندن عبارت "مبارزه با ربا" در قانون بانکداری!

۶۹۲۶۵