ببینید | لحن عجیب گزارشگر شبکه اصفهان با بازیکن مصدوم سپاهان؛ برس دیگه بابا!

۶۹۲۶۵