ببینید | ضرب‌وشتم وحشیانه یک مرد با دست‌های بسته در سواحل ترکیه به جرم فیلمبرداری از زنان

265 262