ببینید | شوخی هوشمندانه کمدین آمریکایی با جانسون و ترامپ؛ دوقلوهای جداشده در بدو تولد!

264 262