ببینید | روایت اژه‌ای از قیمت زمینی که در ۵ ماه از ۲۹۵ میلیارد تومان به ۸هزار میلیارد تومان رسید!

264 69