ببینید | رفتار غیرانسانی چند شهروند در مغازه؛ غارت فروشگاه پس از غش کردن فروشنده

265 262