ببینید | خسارت تندباد شلمچه به مواکب اربعین

تندباد باعث قطع برق به علت افتادن تجهیزات مواکب بر شبکه رخ داده است.

264 262