ببینید | تیراندازی مستمر و مرگبار در منطقه خضرا؛ لحظه وحشت و فرار مردم

262 262