ببینید | توضیحات سخنگوی وزارت خارجه در خصوص پاسخ ایران به متن ارائه شده توسط آمریکا

264 262