ببینید | تناقض‌گویی‌های جنجالی میثاقی روی آنتن زنده در دو بازه زمانی مختلف!

265 262