ببینید | تصاویر تکان‌دهنده از عملیات بزرگ‌ترین باند سرقت دلار در تهران؛ مجرمین در دام پلیس

262 262