ببینید | تصاویری از پایانه مرزی مهران پس از بسته شدن مرزها از سوی عراق

262 262