ببینید | اولین تصاویر از تیراندازی به اتوبوس حامل مهاجران صهیونیست

264 262