ببینید | انگلیسی حرف زدن عجیب و پراشتباه فرهاد مجیدی در امارات با خبرنگاران!

262 262