ببینید | انصراف از فرود پس از وارد شدن یک هواپیما به باند

262 262