ببینید | اقدام عجیب یک جوان؛ صافکاری ماشین با آجر و سیمان!

264 262