با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است

شکایت مطرح شده مربوط به سال ۹۳ بوده و به شهردار کنونی اهواز ارتباطی نداشته لذا در این مسئله قصوری از سوی رضا امینی شهردار اهواز صورت نگرفته است.