بازسازی چهره انسان ها در هزاران سال پیش/ ویدئو

در طول سال‌های گذشته بیشترین درصدِ این بازسازی‌ها متعلق به قدیمی‌ترین اسکلت‌های کشف‌شده و چهره‌های پادشاهان دوره‌های مختلف تاریخی مانند فراعنه بوده که با کمک فناوری یا با حدسیات و گاه اعمال سلیقه‌هایی بازسازی شده‌اند.