بازدید معاون اول رییس جمهوری از نمایشگاه نوشت افزار

Sakineh Salimi

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به همراه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از هشتمین نمایشگاه (( نوشت‌افزار ایرانی اسلامی ایران نوشت )) در کانون پرورشی فکری کودکان در خیابان حجاب بازدید کردند.