بازدید معاون اول رییس جمهوری از نمایشگاه نوشت افزار ایرانی