بازدید ریییس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی