انتقاد محمد فاضلی از «حکمرانی جاری» بابت «اصرار بر انکار واقعیت»

محمد فاضلی ، جامعه شناس نوشت :

اصرار بر انکار واقعیت، واقعی ترین واقعیت حکمرانی جاری است. از آب تا اینترنت، از مهاجرت تا دانشگاه، از فرش تا عرش…عجیب است.

انتقاد محمد فاضلی از «حکمرانی جاری» بابت «اصرار بر انکار واقعیت»

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱