انتقاد تند مجری تلویزیون از وزیر ارتباطات / تصویر را خوب نگاه کنید …


Nastooh Saba Newsroomطراحی و تولید: نستوه