افتتاح طرح های تعاونی و تقدیر از تعاونی های برتر کشور