افتتاح سراسری بیش از دو هزار پروژه وزارت جهاد کشاورزی