اعزام تیم شطرنج باشگاه سنگ آهن بافق به رقابتهای ریتد کشوری

تیم شطرنج باشگاه سنگ آهن به رقابتهای ریتد کشوری اعزام شد.