اصلاحات اقتصادی رئیسی با قیمت‌ها چه کرد؟

درحالیکه مدافعان دولت، اصلاحات اقتصادی بهار امسال را موفق ارزیابی می‌کنند، منتقدان، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را عامل کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور می‌دانند.